Feliratkozás hírlevélre
2022.08.11.
Nyugdíjbavonulás2021-04-16T06:55:18+00:00

NYUGDÍJBAVONULÁS

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár szolgáltatásai nyugdíjbavonulás esetén

A nyugdíjpénztári tag aktív munkavállalói évei alatt rendszeresen havonta tagdíjat fizet, eseti befizetéseket teljesít, mely befizetéseket a nyugdíjpénztár vagyonkezelők bevonásával gyarapít. A nyugdíjkorhatárt elérve a pénztártagok az összegyűlt megtakarításuk terhére különböző nyugdíjszolgáltatásokat igényelhetnek a pénztártól.

A járadékszolgáltatás rendszeres nyugdíjkiegészítést – a kötelező állami nyugdíjellátáson felüli jövedelmet – biztosít, melyet havonta vagy negyedévente kérhet a pénztártag 5, 10 vagy 15 éves időtartamban.

Módja van továbbá egyösszegű kifizetést igényelni a pénztártól a tagnak, vagy a kétféle szolgáltatás kombinációját is kérheti. A lehetőségekről a továbbiakban olvashat!

A nyugdíjszolgáltatás fedezete mindig a tag egyéni számláján összegyűlt vagyon, amely a befizetett összegekből és a befektetésekkel elért hozamok jóváírásával képződik a tag egyéni számláján.

A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy:

 1. egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
 2. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
 3. a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy
 4. az egyéni nyugdíj számláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
 5. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább fizeti, vagy
 6. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább nem fizeti.

A Pénztár járadékszolgáltatást kifizető hely.

A járadékfizetés a Pénztár részéről olyan szolgáltatás, amikor a tag egyéni (szolgáltatási) számlája egészének vagy egy részének terhére teljesít kifizetést meghatározott időtartamig, meghatározott rendszerességgel.

Bármilyen nyugdíjszolgáltatás igénylésekor az egyéni számlán összegyűjtött teljes összeg átvezetésre kerül a szolgáltatási számlára. A szolgáltatási számlán lévő megtakarítás a szolgáltatási tartalékra vonatkozó befektetési politika szerint kerül befektetése.

A pénztári szolgáltatás teljesítésének szabályait a 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról IV. fejezetének keretei között az Alapszabály határozza meg. Az elszámolás, illetve a kifizetés rendjét a Pénztár Szolgáltatási szabályzata tartalmazza. A kifizetés történhet pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján, vagy a jogosult kérésére az általa megjelölt saját belföldi vagy külföldi fizetési számlára történő utalással, valamint kisösszegű (100.000 Ft alatt) kifizetés esetén házi pénztárból való kifizetéssel.

A járadékfizetés időtartamát és rendszerességét alapvetően a tag választása határozza meg. azonban a járadékfizetés időtartamát úgy kell meghatározni, hogy az alkalmankénti járadék összege ne legyen kevesebb a minimális járadéknál, melynek összegét a Pénztár 6.000 Ft-ban állapítja meg.

Amennyiben a tag a nyugdíjszolgáltatást igénybe veszi, tagsági viszonya akkor szűnik meg, amikor a pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A pénztártagnak a saját járadék folyósítása alatt bekövetkezett halála esetén a szolgáltatási számlán fennmaradó összeg a kedvezményezettet, annak hiányában az örököst illeti meg.

Ha a pénztártag a várakozási idő leteltét és a nyugdíjkorhatár betöltését követően járadékszolgáltatást igényelt, kivételesen a járadékszolgáltatás folyósításának megkezdését követően is kérheti – egyéni körülményei alapján – a járadékszolgáltatás átváltását egyösszegű kifizetésre.

A kérelmező igényeit az Igazgatótanács köteles teljesíteni, azonban ez nem hozhatja hátrányos helyzetbe a nyugdíjpénztárt.

A nyugdíjkorhatárt elért pénztártagnak, amennyiben kifizetést is szeretne kérni (akár a tagság megtartásával, akár megszüntetéssel), a Nyilatkozat nyugdíjkorhatár elérése esetén c. nyomtatványt kell kitöltenie.

Ha tagdíjfizetés nélkül szeretné a nyugdíjkorhatárt elért tag megtakarítását egyéni számláján hagyni, és felvenni sem szeretne belőle, akkor a Adatváltozás c. nyomtatványt kell kitöltenie.

Ha nem szeretne a nyugdíjas a számlájáról kifizetést kérni, azonban a tagdíjat továbbra is szeretné fizetni, akkor a Adatváltozás nyomtatványt kell kitöltenie.

A szolgáltatás kifizetéséhez a fenti nyomtatványon kívül szükség van a Nyugdíjfolyósító Intézet által kiállított Határozatra, mely a nyugdíj megállapításáról szól (konkrétan tartalmazza a nyugdíjazás kezdetét, a nyugdíj összegét). Ezen Határozat minden oldalát kérjük: az aláírást, pecsétet tartalmazó oldallal bezárólag.

A törvényi előírások tételesen felsorolják, hogy ki számít nyugdíjasnak, ki igényelheti a számláján összegyűlt pénzt kiegészítő nyugdíjszolgáltatásként. Az, aki az alábbi – tételesen felsorolt – kategóriák valamelyikébe tartozik:

 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá
 • az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban,
 • korhatár előtti ellátásban,
 • szolgálati járandóságban,
 • táncművészeti életjáradékban,
 • átmeneti bányászjáradékban,
 • rokkantsági ellátásban,
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban),
 • növelt összegű öregségi,
 • munkaképtelenségi járadékban vagy
 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül vagy
 • amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül.

A pénztár a kifizetéseit alapvetően banki átutalással teljesíti, tehát a megfelelő nyomtatvány kitöltésénél saját bankszámlaszámot is meg kell adni.

Bármilyen nyilatkozat megtétele esetén a következő két nyomtatványt is kérjük kitölteni:

Mivel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírja, hogy csak olyan pénztártagnak fizethet ki a pénztár, aki ezen törvény szerint be van azonosítva, ezért a személyi okmányok alapján (személyi igazolvány, lakcímkártya) azonosítást kell végeznünk. Ha személyesen nem tudja az okmányokat bemutatni a pénztár ügyfélszolgálatán, akkor közjegyző által hitelesített másolatot tudunk elfogadni!

Természetesen csak akkor van szükség az azonosításra a szolgáltatás igénylésekor, ha korábban ez még nem történt meg.

Ha egyösszegű szolgáltatást kér a nyugdíjkorhatárt elért pénztártag és a tagságát is megszünteti, akkor a Nyilatkozat nyugdíjkorhatár elérése esetén c. nyomtatvány kitöltésén túl az alábbiakat is figyelembe kell vennie:

Előfordulhat, hogy a befektetések hozama negatív lesz. Ebből adódóan előállhat, hogy az előleg kifizetése után fennmaradó 15% megtakarítás nem fedezi az esetlegesen elszámolt negatív hozamot, ezért visszafizetési kötelezettsége keletkezik a tagnak.

Ezért a Megállapodást 1 példányban, a Felhatalmazást 3 példányban is ki kell tölteni ahhoz, hogy a kifizetést a tagság megszüntetésekor teljesíteni tudjuk. Ha a végelszámolásnál nem keletkezik visszafizetési kötelezettség, a Felhatalmazás megsemmisítésre kerül.

Nyugdíjkorhatár elérése esetén a pénztártag által igényelt egyösszegű kifizetés kizárólag abban az esetben adómentes, ha:

 • vagy 2012.12.31-e lőtt keletkezett a pénztártagsága
 • vagy 2013.01.01-je után keletkezett a pénztártagsága, ÉS eltelt a kötelező 10 éves nyugdíjpénztári várakozási ideje

A rokkant nyugdíjasokra a következő szabályok vonatkoznak: csak annak a rokkant nyugdíjasnak tudjuk kifizetni egyéni számláján összegyűlt megtakarítását, aki rokkantsági nyugdíjban részesül. A rokkantsági ellátásban részesülő pénztártagok is igényelhetnek nyugdíjszolgáltatást az önkéntes nyugdíjpénztári számlájuk terhére, azonban a rehabilitációs ellátásban részesülő pénztártagok továbbra sem kérhetnek nyugdíjszolgáltatást.

A pénztártag a várakozási idő letelte előtt egészség- vagy önsegélyező pénztárba továbbá egészség- és önsegélyező pénztárba átléphet, ha munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette, illetve legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább 1 évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolását bemutatja. Ilyen esetben a nyugdíjpénztár a pénztártag megtakarítását kérésére abba a pénztárba utalja, ahol tag az illető.

Igénylés, kifizetés menete egyösszegű szolgáltatás esetén, illetve, ha az igényelt összeg magasabb, mint a számlán lévő összeg 85%-a:

Ha minden, fent leírt adat, nyomtatvány a pénztár rendelkezésére áll, akkor a pénztár a kifizetést két részletben tudja teljesíteni. Az első részletet, mely a számlán lévő összeg 85%-a, az utolsó dokumentum beérkezésétől számított maximum 15 napon belül elutalja a megadott saját bankszámlaszámra, amely vagy az egyén lakossági folyószámlája, vagy annak az egészségpénztárnak a számlája, ahová átutalni kérte pénzét az 50%-ban rokkant tag, a végelszámolást pedig igénylés negyedévét követő 50 napon belül. Mind a két kifizetésről Kimutatást küld a pénztár a pénztártag címére.

A kifizetésre kerülő összeg az Alapszabály szerinti 3.000 Ft adminisztrációs költséggel csökken, valamint a pénztár levonja az átutalás vagy postai feladás költségeit, a tranzakciós, illetve a készpénzes pénzfelvétel díját is a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő mértékben.