Feliratkozás hírlevélre
2022.09.28.
Általános tudnivalók2022-03-31T11:51:33+00:00

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szolgáltatásai

Miért legyen önkéntes nyugdíjpénztári tag?

A nyugdíjpénztári tag aktív munkavállalói évei alatt rendszeresen, havonta tagdíjat fizet, eseti befizetéseket teljesíthet, mely befizetéseket a nyugdíjpénztár vagyonkezelők bevonásával gyarapít. A nyugdíjkorhatárt elérve a pénztártagok az összegyűlt megtakarításuk terhére különböző nyugdíjszolgáltatásokat igényelhetnek a Pénztártól.

A járadékszolgáltatás rendszeres nyugdíjkiegészítést – a kötelező állami nyugdíjellátáson felüli jövedelmet – biztosít, melyet havonta vagy negyedévente kérhet a pénztártag 5, 10 vagy 15 éves időtartamban.

Lehetősége van a tagnak ún. egyösszegű kifizetést igényelni a pénztártól, vagy a kétféle szolgáltatás kombinációját is kérheti. A lehetőségekről a továbbiakban olvashat!

A nyugdíjszolgáltatás fedezete mindig a tag egyéni számláján összegyűlt vagyona, amely a befizetett összegekből és a befektetésekkel elért hozamok jóváírásával képződik a tag egyéni számláján.

A nyugdíjszolgáltatás fedezeteként felhalmozott vagyon a nyugdíjkorhatár betöltése előtt is felvehető, 10 éves tagsági viszony – kötelező várakozási idő – eltelte után, a kifizetett összeg azonban ebben az esetben – egyéb jövedelemnek és nem nyugdíjszolgáltatásnak minősül – személyi jövedelemadó (15%) és szociális hozzájárulás (15,5%) terheli.

Kifizetés adóalapjára vonatkozó szabályozás:

A 2008. évtől minden befizetet tagdíjnak (egyéni és munkáltatói hozzájárulás is) minimum 10 évet kell eltöltenie a nyugdíjpénztári befektetésekben, mielőtt a kifizetéskor érvényesíthető lenne a tőkekifizetésre a 12. évtől induló adóalapcsökkentési lehetőség.

SZJA tv. 28.§ (8) bekezdés:

„Ha az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja részére a nyugdíjpénztár a kötelező várakozási idő leteltét követően nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetést teljesít (vagyoni értéket juttat), az adóköteles jövedelmet a következők szerint kell megállapítani: a kötelező várakozási időszak letelte évében és az azt követő első évben kifizetett (juttatott) bevételt, kivéve a fedezeti alapból történő befektetések hozama vagy értékelési különbözet címén az egyéni számlán jóváírt összegből teljesített kifizetést, juttatást (e rendelkezés alkalmazásában a továbbiakban: bevétel) teljes egészében, míg a kötelező várakozási időszak letelte évét követő

  • második évben kifizetett (juttatott) bevétel 90 százalékát,
  • harmadik évben kifizetett (juttatott) bevétel 80 százalékát,
  • negyedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 70 százalékát,
  • ötödik évben kifizetett (juttatott) bevétel 60 százalékát,
  • hatodik évben kifizetett (juttatott) bevétel 50 százalékát,
  • hetedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 40 százalékát,
  • nyolcadik évben kifizetett (juttatott) bevétel 30 százalékát,
  • kilencedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 20 százalékát,
  • tizedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 10 százalékát

kell jövedelemnek tekinteni. A kötelező várakozási időszak leteltét követő tizedik évet követően kifizetett (juttatott) bevételt a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni. A nyugdíjpénztár tagja egyéni számláján a 2007. december 31-ét követően jóváírt tétel nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetése esetén

a. bevétel teljes egészében egyéb jövedelem arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el;
b. jövedelem megállapításának e bekezdésben foglalt szabálya szempontjából a kötelező várakozási időszak letelte évének – a jóváírást követő évet első évnek tekintve – az adott összeg(ek) jóváírásának naptári évét követő tizedik évet kell tekinteni, azzal, hogy, elsőként a legrégebben jóváírt összegek kifizetését (juttatását) kell vélelmezni.”

Nyugdíjszolgáltatás

A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy:

a. egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
b. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
c. a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy
d. az egyéni nyugdíj számláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
e. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább fizeti, vagy
f. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább nem fizeti.

A Pénztár járadékszolgáltatást kifizető hely.

A járadékfizetés a Pénztár részéről olyan szolgáltatás, amikor a tag egyéni (szolgáltatási) számlája egészének vagy egy részének terhére teljesít kifizetést meghatározott időtartamig, meghatározott rendszerességgel.

Bármilyen nyugdíjszolgáltatás igénylésekor az egyéni számlán összegyűjtött teljes összeg átvezetésre kerül a szolgáltatási számlára. A szolgáltatási számlán lévő megtakarítás a szolgáltatási tartalékra vonatkozó befektetési politika szerint kerül befektetése.

A pénztári szolgáltatás teljesítésének szabályait a 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról IV. fejezetének keretei között a Pénztár Alapszabálya, az elszámolás, illetve a kifizetés rendjét a Pénztár Szolgáltatási szabályzata tartalmazza. A kifizetés történhet pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján, vagy a jogosult kérésére saját belföldi vagy külföldi fizetési számlára történő utalással, valamint kisösszegű (100.000 Ft alatt) kifizetés esetén házi pénztárból való kifizetéssel.

A járadékfizetés időtartamát és rendszerességét alapvetően a tag választása határozza meg, azonban a járadékfizetés időtartamát úgy kell meghatározni, hogy az alkalmankénti járadék összege ne legyen kevesebb a minimális járadéknál, melynek összegét a Pénztár 6.000 Ft-ban állapítja meg.

Amennyiben a tag a nyugdíjszolgáltatást igénybe veszi, tagsági viszonya akkor szűnik meg, amikor a pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A pénztártagnak a saját járadék folyósítása alatt bekövetkezett halála esetén a szolgáltatási számlán fennmaradó összeg a kedvezményezettet, annak hiányában az örököst illeti meg.

A járadék átalakítható a kezdetben választott formától eltérő módon, illetve a hátralévő rész felvehető egy összegben. Ha a pénztártag a várakozási idő leteltét és a nyugdíjkorhatár betöltését követően járadékszolgáltatást igényelt, kivételesen a járadékszolgáltatás folyósításának megkezdését követően is kérheti – egyéni körülményei alapján – a járadékszolgáltatás átváltását egyösszegű kifizetésre.

A kérelmező igényeit az Igazgatótanács köteles teljesíteni, azonban ez nem hozhatja hátrányos helyzetbe a nyugdíjpénztárt.

Az e) vagy f) pontban meghatározott szolgáltatási forma választása esetén a nyilatkozattétel dátuma után 1 év elteltével változtathat csak szolgáltatási módozatot a pénztártag.

A nyugdíjkorhatárt elért pénztártagnak, amennyiben kifizetést is szeretne kérni (akár a tagság megtartásával, akár megszüntetéssel), a Nyilatkozat nyugdíjkorhatár elérése esetén c. nyomtatványt kell kitöltenie.

Ha tagdíjfizetés nélkül szeretné a nyugdíjkorhatárt elért tag megtakarítását egyéni számláján hagyni, és felvenni sem szeretne belőle, akkor a Adatváltozás nyomtatványt kell kitöltenie.

Ha nem szeretne a nyugdíjas a számlájáról kifizetést kérni, azonban a tagdíjat továbbra is szeretné fizetni, akkor Adatváltozás nyomtatványt kell kitöltenie.

Ha egyösszegű szolgáltatást kér a nyugdíjkorhatárt elért pénztártag, és a tagságát is megszünteti, akkor a Nyilatkozat nyugdíjkorhatár elérése esetén nyomtatvány kitöltésén túl az alábbiakat is figyelembe kell vennie:

előfordulhat, hogy a befektetések hozama negatív lesz. Ebből adódóan előállhat, hogy az előleg kifizetése után fennmaradó 15% megtakarítás nem fedezi az esetlegesen elszámolt negatív hozamot, ezért visszafizetési kötelezettsége keletkezik a tagnak.

Ezért a Megállapodást 1 példányban, a Felhatalmazást 3 példányban is ki kell tölteni ahhoz, hogy a kifizetést a tagság megszüntetésekor teljesíteni tudjuk. Ha a végelszámolásnál nem keletkezik visszafizetési kötelezettség, a Felhatalmazás megsemmisítésre kerül.

Bármilyen nyilatkozat megtétele esetén a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénynek megfelelően a következő két nyomtatványt is kérjük kitölteni:

A törvény előírja, hogy csak olyan pénztártagnak fizethet ki a pénztár, akit ezen törvény szerint azonosított személyi okmányai alapján (személyi igazolvány, lakcímkártya). Ha személyesen nem tudja az okmányokat bemutatni a pénztár ügyfélszolgálatán, akkor közjegyző által hitelesített másolatot tudunk elfogadni!

A kifizetésre kerülő összeget az Alapszabály szerint 3.000 Ft elszámolási adminisztrációs költség terhel, valamint a pénztár levonja az átutalás vagy postai feladás költségeit, a tranzakciós díjat a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő mértékben.

A járadékszolgáltatás esetén csak az egyszeri 3.000 Ft adminisztrációs díj kerül levonásra az utolsó rész kifizetésekor.