Feliratkozás hírlevélre
2022.08.11.
10 év várakozási idő letelte után2022-03-31T11:53:21+00:00

10 ÉV VÁRAKOZÁSI IDŐ LETELTE UTÁN

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár szolgáltatásai a 10 éves várakozási idő lejárta után

A nyugdíjpénztári tag aktív munkavállalói évei alatt rendszeresen havonta tagdíjat fizet, időnként eseti befizetéseket teljesít, majd a nyugdíjkorhatárt elérve különböző nyugdíjszolgáltatást igényelhet a Pénztárától.

A nyugdíjszolgáltatás fedezete mindig a tag egyéni számláján összegyűlt vagyon, amely a befizetett összegekből és a befektetésekkel elért hozamok jóváírásával képződött a tag számára. Ezért itt a kapott nyugdíjkiegészítés és a befizetett összegek, illetve a befektetésekkel elért hozamok között direkt kapcsolat érvényesül, a tag saját befizetéseivel, a pénztár a befektetésekkel gondoskodik a kiegészítő nyugdíjakról. Az összegyűjtött vagyon képezi a fedezetét a szolgáltatásoknak.

A nyugdíjfedezetként felhalmozott vagyon a nyugdíjkorhatár betöltése előtt is felvehető, 10 éves tagsági viszony – kötelező várakozási idő – eltelte után, a kifizetett összeg azonban ebben az esetben személyi jövedelemadó (15%) és szociális hozzájárulás (15,5%) köteles.

2008. évtől új szabályozás:

A 2008. évtől minden befizetet tagdíjnak (egyéni és munkáltatói hozzájárulás is) minimum 10 évet kell eltöltenie a nyugdíjpénztári befektetésekben, mielőtt a kifizetéskor érvényesíthető lenne a tőkekifizetésre a 12. évtől induló adóalapcsökkentési lehetőség.

SZJA tv. 28.§ (8) bekezdés:

„Ha az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja részére a nyugdíjpénztár a kötelező várakozási idő leteltét követően nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetést teljesít (vagyoni értéket juttat), az adóköteles jövedelmet a következők szerint kell megállapítani: a kötelező várakozási időszak letelte évében és az azt követő első évben kifizetett (juttatott) bevételt, kivéve a fedezeti alapból történő befektetések hozama vagy értékelési különbözet címén az egyéni számlán jóváírt összegből teljesített kifizetést, juttatást (e rendelkezés alkalmazásában a továbbiakban: bevétel) teljes egészében, míg a kötelező várakozási időszak letelte évét követő

 • második évben kifizetett (juttatott) bevétel 90 százalékát,
 • harmadik évben kifizetett (juttatott) bevétel 80 százalékát,
 • negyedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 70 százalékát,
 • ötödik évben kifizetett (juttatott) bevétel 60 százalékát,
 • hatodik évben kifizetett (juttatott) bevétel 50 százalékát,
 • hetedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 40 százalékát,
 • nyolcadik évben kifizetett (juttatott) bevétel 30 százalékát,
 • kilencedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 20 százalékát,
 • tizedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 10 százalékát

kell jövedelemnek tekinteni. A kötelező várakozási időszak leteltét követő tizedik évet követően kifizetett (juttatott) bevételt a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni. A nyugdíjpénztár tagja egyéni számláján a 2007. december 31-ét követően jóváírt tétel nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetése esetén

a) a bevétel teljes egészében egyéb jövedelem arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el;

b) a jövedelem megállapításának e bekezdésben foglalt szabálya szempontjából a kötelező várakozási időszak letelte évének – a jóváírást követő évet első évnek tekintve – az adott összeg(ek) jóváírásának naptári évét követő tizedik évet kell tekinteni, azzal, hogy, elsőként a legrégebben jóváírt összegek kifizetését (juttatását) kell vélelmezni.”

Példa az új előírásra a Gyakran Ismételt Kérdéseknél.

Lehetőségek a 10 év várakozási idő letelte után

 1. Kifizetés igénylés tagság megtartása mellett
  – teljes összeg igénylése
  – csak a hozam igénylése
  – konkrét összeg kérése
 2. Kifizetés igénylés tagság megszüntetésével

Adózási szabályok

Mivel az önkéntes nyugdíjpénztári konstrukció nyugdíj célú megtakarítás, a törvényalkotók is eszerint szabályozták a felhalmozási időn belüli – azaz nem nyugdíjkiegészítésként történő – kifizetéseket. A cél az, hogy a tagok ne használják fel a megtakarításaikat a nyugdíjazásuk előtt.

Ha azonban a pénztártag mégis úgy dönt, hogy a 10 év várakozási idő után, de még a nyugdíjazása előtt kifizetési igénybejelentést nyújt be egyéni számlája terhére, akkor adóznia kell az összeg után.

A jelenleg érvényes szabályok szerint a hozam után nem kell adót fizetni, azonban a tőkerész (amely a befizetések összege) után a pénztárnak az adóelőleget le kell vonnia (15%) a kifizetéssel egyidőben, a szociális hozzájárulást (13%) a pénztártagnak az évvégi adóbevallással egyidejűleg kell megállapítani, bevallani, és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetnie az NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) felé.

Az összevont adóalap adójának meghatározása az alábbiak szerint történik:

Ha a jövedelem után a magánszemélynek kell megfizetnie a TB járulékot vagy a SZOCHO-t, akkor az adóköteles tőke 89%-val kell számolni (ez lesz az adóalap) és ezután kell megfizetni mind az SZJA-t (15%), mind a szociális hozzájárulást (13%).

Egy egyszerű példa 10 év utáni kifizetés igénylésekor, adóköteles kifizetés esetén:

Kifizetés

1.000 Ft

Egyéb jövedelem (1.000 Ft * 89%): (Fenti összeg lesz az adóalap)

890 Ft

Fizetendő SZJA előleg: 15%-os SZJA: 890*15%

134 Ft

Fizetendő SZOCHO: 890*13%

116 Ft

Tehát érdemes meggondolni, valóban szükség van-e a pénzre a nyugdíjazás előtt.

Fontos tudnivaló még, hogy aki a tagsága fenntartása mellett igényel kifizetést egyéni számlájáról, legközelebb 3 év múlva kérhet ismét kifizetést. 2009. évtől, ha a tagság fenntartása mellett kéri valaki a számlájáról a teljes vagy a megtakarítása 85%-át meghaladó összeget, akkor ebben az esetben is két részletben történik a kifizetés: az igénylés befogadásától számított maximum 15 napon belül a számlán lévő összeg 85%-át fizetjük ki (előleg), a fennmaradó részt pedig az igénylés befogadásának negyedévét követő maximum 50 napon belül.

Igénylés, kifizetés menete

A pénzfelvételi igényt az Igénybejelentés nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő pénztári kifizetésre nyomtatványon lehet bejelenteni.

A pénztár kifizetéseit alapértelmezés szerint banki átutalással teljesíti, tehát a megfelelő nyomtatvány kitöltésénél saját bankszámlaszámot is meg kell adni.

Mivel pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírja, hogy csak olyan pénztártagnak fizethet ki a pénztár, aki ezen törvény szerint be van azonosítva, ezért a személyi okmányok alapján (személyi igazolvány, lakcímkártya) azonosítást kell végeznünk. Ha személyesen nem tudja az okmányokat bemutatni a pénztár ügyfélszolgálatán, akkor közjegyző által hitelesített másolatot tudunk elfogadni!

Természetesen csak akkor van szükség az azonosításra a szolgáltatás igénylésekor, ha korábban ez még nem történt meg, vagy ha a személyi okmányok cseréjére került sor.

Az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg egy részének felvétele esetén, amennyiben a kifizetési kérelem összege nem haladja meg az egyéni számlán nyilvántartott összeg 85%-át, akkor a kérelemben meghatározott összeget a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell kifizetni. A teljes összeg felvétele esetén, illetve olyan részfelvétel esetében, amikor a felvenni kívánt összeg a 85%-ot meghaladja, akkor a teljes összeg 85%-ának átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell elvégezni. A pénztár a hátralévő összeg átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül végzi el.

A pénztár a tagsági jogviszony megszűnésekor az átlépésre, kilépésre vonatkozó bejelentés, a kizárásról való döntés, a pénztártag halála miatt szükségessé váló egyösszegű kifizetés vagy átutalás, illetve egyösszegű nyugdíjszolgáltatás igénybevétele esetén a jogosultság igazolása (a továbbiakban: a kiváltó esemény időpontja) esetén a követelés 85%-ának átutalását, kifizetését legkésőbb a kiváltó esemény időpontjától számított 15 napon belül végzi el. Az egyéni számla lezárását és a végleges elszámolást a pénztár a kiváltó esemény időpontjának negyedévét követő 50 napon belül végzi el.

Előfordulhat, hogy a befektetések hozama negatív lesz. Ebből adódóan előállhat, hogy az előleg kifizetése után fennmaradó 15% megtakarítás nem fedezi az esetlegesen elszámolt negatív hozamot, ezért visszafizetési kötelezettsége keletkezik a tagnak.

Ezért a Megállapodást 1 példányban, a Felhatalmazást 3 példányban is ki kell tölteni ahhoz, hogy a kifizetést a tagság megszüntetésekor teljesíteni tudjuk. Ha a végelszámolásnál nem keletkezik visszafizetési kötelezettség, a Felhatalmazás megsemmisítésre kerül.

Kérjük, hogy olvassa el a „Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez” nyomtatványunkat és amennyiben a felsoroltakkal kapcsolatban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, akkor lehetőség szerint kitöltve, aláírva, tanukkal ellátva juttassa vissza címünkre a tagsági viszony megszüntetéséhez szükséges nyomtatványokkal együtt.

Bármilyen nyilatkozat megtétele esetén a következő két nyomtatványt is kérjük kitölteni:

A kifizetésre kerülő összeg az Alapszabály szerinti 3.000 Ft adminisztrációs költséggel csökken, valamint a pénztár levonja az átutalás vagy postai feladás költségeit, a tranzakciós, illetve a készpénzes pénzfelvétel díját is a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő mértékben.