Feliratkozás hírlevélre
2022.09.28.
Tagoknak2022-06-23T08:19:33+00:00

TAGOKNAK

Tagdíjfizetés

A pénztártagság feltétele a tag által vállalt tagdíj havi rendszeres megfizetése, melynek minimum értékét az alapszabály írja elő.
A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár havi minimum tagdíja 5.000 Ft. A havi tagdíjat tárgyhót követő hónap 15-ig kell a pénztárnak megfizetni. A rendszeres tagdíj felső határt a tag jövedelmi helyzete határozza.

A tagdíjon felül bármikor, bármekkora összegű ún. eseti befizetés is teljesíthető. Eseti befizetéssel – pl. rendkívüli jövedelemből – nemcsak a megtakarítását növeli, hanem az adókedvezmény kihasználására is lehetősége nyílik.

A befizetés történhet az alábbi módozatok valamelyikén:

 • pénztártag saját bankszámláját vezető bankfiókjában megbízást ad a befizetés rendszeres átutalására;
 • CIB Bank bankfiókjának pénztárában a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár bankszámlájára történő befizetés;
 • Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár által kibocsátott csekk postán vagy a CIB Bank bankfiókjában történő befizetése, melyhez a csekket kérésre biztosítjuk.

A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár bankszámlaszáma:

CIB Bank Zrt. 10700024-04297705-51100005

A közleményben kérjük megjeleníteni a pénztártag nevét, a pénztári azonosítóját.

A pénztártag által vállalt havi tagdíj összege a tag kérésére megváltoztatható, melyet írásban tud benyújtani a pénztár ügyfélszolgálati irodájában vagy emailen keresztül.

Adókedvezmény

A nyugdíjpénztári befizetéseket az állam adókedvezményekkel támogatja, melyről az 1995. évi CXVII. SZJA törvény 44/A. § rendelkezik.

A pénztártag az adóbevallásában tett nyilatkozat alapján rendelkezhet az adókedvezmény átutalásáról. A 2019.01.01-től hatályos Szja törvény szerint az adóévben a pénztártag javára más személy által átutalt, vagy befizetett összeg után is kérhető az adójóváírás, melynek mértéke a tag egyéni számláján jóváírt összegek együttes értékének 20%-a, legfeljebb 150.000 Ft.

Az adójóváírás átutalásának feltétele, hogy a pénztártag az adóbevallása szerinti adót megfizesse, és ne legyen 1.000 Ft-nál nagyobb összegű, a NAV által nyilvántartott adótartozása.

A NAV az adóbevallás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül a magánszemély által megjelölt olyan, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár pénzforgalmi számlájára teljesíti az adójóváírást, amelynél a pénztár előzetes igazolása szerint az adóévben történt befizetés, jóváírás. Több önkéntes pénztári tagság esetén is csak egy számla jelölhető meg az adójóváírás helyeként.

A pénztártag javára visszautalt adókedvezmény a tag egyéni számláján kerül teljes összegben jóváírásra, semmilyen levonás nem terheli azt a pénztár részéről.

Kedvezményezett jelölés
Eljárás pénztártag halála esetén

Az önkéntes pénztáraknál összegyűjtött pénz örökölhető. A gyorsabb ügyintézés érdekében érdemes kedvezményezettet megjelölni, aki lehet akár a törvényes örökös is. Ezt a Belépési nyilatkozat kitöltésével teheti meg a tag a belépéskor. Ha később szeretne kedvezményezett jelölni vagy változtatni szeretne, akkor a Kedvezményezetti/Haláleseti nyilatkozat nyomtatványt kérjük kitölteni.

Ha a tag jelölt meg kedvezményezettet, akkor a halála esetén a megfelelő nyomtatványok kitöltése után (Azonosítási adatlap, Örökös/Kedvezményezett nyilatkozata), valamint a Halotti anyakönyvi kivonat bemutatása után 15 napon belül a pénztár elutalja a kedvezményezett(ek)nek a számlán lévő összeg 85%-át, majd az előlegfizetés negyedévét követő 50 napon belül a maradék összeget.

Ha a tag nem jelölt meg kedvezményezettet, akkor is öröklődik -a tag halála esetén – a számlán lévő összeg. Ebben az esetben a közjegyző által készített jogerős hagyatéki végzés bemutatása után tudjuk az ott megjelölt örökös(ök)nek kifizetni a pénzt az előzőekben leírt dokumentumok, nyilatkozatok megléte után. Sajnos a hagyatéki tárgyalás hónapokig is eltarthat, ezért mindenképpen célszerű kedvezményezettet megjelölni, aki ennek megléte esetén két héten belül megkaphatja az elhunyt pénztártag összegyűlt megtakarításának jelentős részét, s kis késedelemmel a maradékot is.

Ha a kedvezményezett vagy az örökös kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14-18 éves), akkor a pénztárnak meg kell keresnie a Gyámhivatalt. A Gyámhivatal jogerős határozata alapján tudjuk elutalni a kiskorúnak járó összeget az alábbi lehetőségek valamelyike szerint:
– Gyámügyi fenntartásos betétbe utaljuk;
– a törvényes képviselőnek utaljuk;
– egyéb, a Gyámhivatal által kijelölt számlaszámra vagy személynek utaljuk.

Ha a kedvezményezett vagy az örökös korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14-18 éves), akkor nyilatkozatot tehet a pénztárnál az örökölt összeggel kapcsolatban, azonban ebben az esetben a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Ezt a törvényes képviselő megteheti a pénztár nyomtatványain a megfelelő helyen. A pénztár ebben az esetben is először a Gyámhivatalt keresi meg azügyben, hogy ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselője.

Adatváltozás

Ha a pénztártag adataiban (lakcím, személyi igazolvány, lakcímkártya, tagdíjfizetés módja, stb.) változás következik be, azt írásban kell a pénztárnak megküldeni. Erre három lehetősége van a tagnak:

1. Adatváltozás nyomtatvány kitöltésével, melyet a pénztár címére kérünk elküldeni (2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 202.).

2. Az Adatváltozás nyomtatványt kitöltve, beszkennelve emailen keresztül is elfogadjuk. A pénztár e-mail címe: kapcsolat@gyongyhaznyp.hu

3. Ha valaki nem jut hozzá a pénztár nyomtatványához (Adatváltozás), akkor levélben is megírhatja a fentiek szerint a módosult adatokat és a fenti postai címre fel tudja adni.

Kifizetés lehetőségei

Általános
tudnivalók

Tovább

Nyugdíjbavonulás

Tovább

10 év várakozási idő
letelte után

Tovább

Mikor kell adózni?

Nyugdíjkorhatár elérése esetén a pénztártag által igényelt egyösszegű kifizetés kizárólag abban az esetben adómentes, ha:

 • vagy 2012.12.31-e lőtt keletkezett a pénztártagsága
 • vagy 2013.01.01-je után keletkezett a pénztártagsága, És eltelt a kötelező 10 éves nyugdíjpénztári várakozási ideje.

Rokkant nyugdíjasként minden esetben adómentes a kifizetés.

Ha örökösnek, kedvezményezettnek kerül kifizetésre az elhunyt pénztártag számláján összegyűlt pénz, adómentes lesz a kifizetés.

A kötelező várakozási idő után (10 év után) felvett összeg részben adómentes. Ha a pénztártag csak a felhalmozott hozamot veszi fel, azt adómentesen megteheti, a tőkerész után azonban adózni kell.

Adózás mértéke

Ha a jövedelem után a magánszemélynek kell megfizetnie a TB járulékot vagy a szociális hozzájárulást (SZOCHO), akkor az adóköteles tőke 89%-át kell venni (ez lesz az adóalap) és ezután kell megfizetni mind az SZJA-t (15%), mind a SZOCHO-t (13%).

Egy egyszerű példa 10 év utáni kifizetés igénylésekor, adóköteles kifizetés esetén:

Kifizetés 1.000 Ft
Egyéb jövedelem (1.000 Ft * 89%): 890 Ft (ez az összeg lesz az adóalap)
Fizetendő SZJA előleg:
15%-os SZJA: 890*15% = 134 Ft
Fizetendő SZOCHO: 890*13% = 116 Ft

Az önkéntes nyugdíjpénztári kifizetés után az Szja-t a pénztár vonja le és fizeti be a NAV-nak, a kötelezően fizetendő szociális hozzájárulást (SZOCHO) az év végi adóbevallással egyidejűleg a pénztártagnak kell megállapítani, bevallani, és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetnie.

Kifizetés adóalapjára vonatkozó szabályozás:

A 2008. évtől minden befizetet tagdíjnak (egyéni és munkáltatói hozzájárulás is) minimum 10 évet kell eltöltenie a nyugdíjpénztári befektetésekben, mielőtt a kifizetéskor érvényesíthető lenne a tőkekifizetésre a 12. évtől induló adóalapcsökkentési lehetőség.

SZJA tv. 28.§ (8) bekezdés:

Ha az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja részére a nyugdíjpénztár a kötelező várakozási idő leteltét követően nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetést teljesít (vagyoni értéket juttat), az adóköteles jövedelmet a következők szerint kell megállapítani: a kötelező várakozási időszak letelte évében és az azt követő első évben kifizetett (juttatott) bevételt, kivéve a fedezeti alapból történő befektetések hozama vagy értékelési különbözet címén az egyéni számlán jóváírt összegből teljesített kifizetést, juttatást (e rendelkezés alkalmazásában a továbbiakban: bevétel) teljes egészében, míg a kötelező várakozási időszak letelte évét követő

 • második évben kifizetett (juttatott) bevétel 90 százalékát,
 • harmadik évben kifizetett (juttatott) bevétel 80 százalékát,
 • negyedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 70 százalékát,
 • ötödik évben kifizetett (juttatott) bevétel 60 százalékát,
 • hatodik évben kifizetett (juttatott) bevétel 50 százalékát,
 • hetedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 40 százalékát,
 • nyolcadik évben kifizetett (juttatott) bevétel 30 százalékát,
 • kilencedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 20 százalékát,
 • tizedik évben kifizetett (juttatott) bevétel 10 százalékát

kell jövedelemnek tekinteni. A kötelező várakozási időszak leteltét követő tizedik évet követően kifizetett (juttatott) bevételt a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni.”

A nyugdíjpénztár tagja egyéni számláján a 2007. december 31-ét követően jóváírt tétel nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetése esetén:

a., a bevétel teljes egészében egyéb jövedelem arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el;
b., a jövedelem megállapításának e bekezdésben foglalt szabálya szempontjából a kötelező várakozási időszak letelte évének – a jóváírást követő évet első évnek tekintve – az adott összeg(ek) jóváírásának naptári évét követő tizedik évet kell tekinteni, azzal, hogy, elsőként a legrégebben jóváírt összegek kifizetését (juttatását) kell vélelmezni.

2005. évtől új szabály: a 10 éves várakozási idő letelte után, a 12. évtől évente 10%-kal csökken a kifizetésnél az adóköteles rész, és a 21. évben (a belépéstől számítva, illetve a 2008. január 1. után befizetett összegekre évente 21 év eltelte után, amíg nem éri el a nyugdíjazást a tag.) adómentesen kivehető a teljes összeg a nyugdíjpénztári számláról a nem nyugdíjas pénztártagoknak is. Tehát a 2007. év végéig befolyt összegeket egyben kell kezelni. Ha valaki korábban elfogyasztotta ezt a tagdíjrészt, akkor hiába éri el a 21. évet, nem tud adómentes tőkét felvenni, mert azt már korábban felvette! Pl. az 1995. évben belépett pénztártagok a 2016. évben már felvehetik a 2007. év végéig befolyt tagdíjukat adómentesen. Aki 1996. évben lépett be a pénztárba, annak 2016. évben még a 2007. év végéig befolyt tagdíjának a 10%-a után SZJA-t és EHO-t kell fizetnie.

2008. évtől évente kell nézni, hogy meglegyen a 20 év az adott évi befizetésekre vonatkozóan és csak az az adott évi befizetés vehető fel adómentesen a 21. évtől. Természetesen itt is igaz, hogy ha még nem vette ki ezt a tőkerészt a tag.

Az alábbi táblázatban azt mutatjuk be, hogy a 2007. év végéig befolyt tőke hány %-a adóalap attól függően, hogy mikor lépett be a pénztártag a pénztárba és hogy melyik évben kéri a kifizetést (arra az esetre igazak az alábbi adatok, ha nem lett elfogyasztva/kifizetve a 2007. év végéig befolyt tőke):

Kifizetés éve

Belépés éve

1995.
1996.
1997.
1998.

2005.

2016.

0%
10%
20%
30%

100%

2017.

0%
0%
10%
20%

90%

2018.

0%
0%
0%
10%

80%

2019.

0%
0%
0%
0%

70%