Feliratkozás hírlevélre
2022.08.11.
Érdeklődőknek2022-06-23T08:22:05+00:00

ÉRDEKLŐDŐKNEK

Miért a Gyöngyház?

A Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár 1995. november 20-án alakult FERRUM Nyugdíjpénztár néven, zárt munkahelyi pénztárként. Tagsági körét a Dunaferr társaságcsoport alkalmazottai alkották.

1998-tól a pénztár országos hatályú, nyitott pénztárként működik, bárki számára elérhető. Nyugdíjpénztárunk ma már 50 munkáltatóval áll kapcsolatban, mintegy 7.600 pénztártag összesen 14,3 Mrd Ft vagyonát kezeli.

A Pénztár a napi feladatok ellátására saját munkaszervezetet alakított ki, melyet 5 fő alkot. A Pénztár irodája Dunaújvárosban található, a Vasmű út 39. szám II.emelet 202. irodában.egy-egy önkéntes nyugdíjpénztári tag kiegészítő nyugdíjszolgáltatásához.

Miért éri meg a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárt választani?

  • mert stabilan, biztonságosan működik több, mint 25 éve,
  • mert kis munkaszervezet látja el a feladatokat, így közvetlen kapcsolat alakult ki a tagsággal,
  • mert személyes ügyintézést és tanácsadást nyújtunk irodánkban,
  • mert a nyugdíjpénztár vagyonának kezelését nagy tapasztalatú, piacvezető vagyonkezelők végzik.
  • mert konzervatív, minimális kockázatú befektetési politikával kiemelkedő hozamokat ér el a pénztár,
  • mert az egységes tagdíj havonta 5.000 Ft.

Belépés módja, tagdíjfizetés

Ki lehet tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak?

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tagja lehet minden magyar állampolgár, illetve Magyarországon letelepedett, munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki betöltötte a 16. életévét és elfogadja az általa választott nyugdíjpénztár alapszabályát. A tagság önkéntes, minden ember maga döntheti el, hogy önkéntes nyugdíjpénztár tag kíván-e lenni és melyik önkéntes pénztárban.

Belépés módja

A tagviszony létesítéséhez a Belépési nyilatkozatot kell kitölteni két példányban, majd a Pénztár címére eljuttatni. Minden új belépő tagot A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerint be kell azonosítanunk. Ez azt jelenti, hogy a személyi igazolvány adatait össze kell vetnünk a belépési nyilatkozaton megadott adatokkal.

Fontos változás 2013. január 1-jétől

2013. január 1-jétől a nyugdíjas korú pénztártagnak 10 éves tagsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy adómentesen fel tudja venni a számláján összegyűlt megtakarítását. A szabályozás a 2013. január 1. után belépő pénztártagokra érvényes.

Tagdíjfizetés

A tagság feltétele a havi rendszeres tagdíj fizetésvállalása, melynek minimális értékét az alapszabály írja elő.
A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 5.000 Ft a havi egységes tagdíj, mely a munkáltató hozzájárulásából és az egyéni tagdíjból állhat.
A havi tagdíjat tárgyhót követő hónap 15-ig kell megfizetni a nyugdíjpénztár bankszámlájára.
A rendszeres tagdíj felső határát a tag jövedelmi helyzete határozza meg.

A tagdíjon felül bármikor, bármekkora összegű ún. eseti befizetés is teljesíthető. Eseti befizetéssel – pl. rendkívüli jövedelemből – nemcsak a megtakarítását növeli, hanem az adókedvezmény teljes kihasználására is lehetősége nyílik.

Tagdíj megoszlása

A nyugdíjpénztárhoz beérkező tagdíjakból fedezeti, működési és likviditási tartalékot képzünk. A tartalékok megosztási arányát az alapszabály rögzíti. A fedezeti tartalék a pénztártagok egyéni számláinak megtakarításait tartalmazza. A működési tartalék a nyugdíjpénztár működési költségét biztosítja. A likviditási tartalék a pénztár általános fizetőképességének fenntartására szolgál.

A nyugdíjpénztár teljes vagyonát tartalékonként elkülönítve vagyonkezelők gyarapítják.

A tagdíj megosztása a tartalékok között a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárnál évi 10.000 Ft összeghatárig terjedő befizetésből:
Fedezeti tartalék 90%
Működési tartalék 9,9%
Likviditási tartalék 0,1%

Adókedvezmény

A nyugdíjpénztári befizetéseket az állam adókedvezményekkel támogatja, melyről az 1995. évi CXVII. SZJA törvény 44/A. § rendelkezik.

A pénztártag az adóbevallásában tett nyilatkozat alapján rendelkezhet az adókedvezmény átutalásáról. A 2019.01.01-től hatályos Szja törvény szerint az adóévben a pénztártag javára más személy által átutalt, vagy befizetett összeg után is kérhető az adójóváírás, melynek mértéke a tag egyéni számláján jóváírt összegek együttes értékének 20%-a, legfeljebb 150.000 Ft.

Az adójóváírás átutalásának feltétele, hogy a pénztártag az adóbevallása szerinti adót megfizesse, és ne legyen 1.000 Ft-nál nagyobb összegű, a NAV által nyilvántartott adótartozása.

A NAV az adóbevallás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül a magánszemély által megjelölt olyan, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár pénzforgalmi számlájára teljesíti az adójóváírást, amelynél a pénztár előzetes igazolása szerint az adóévben történt befizetés, jóváírás. Több önkéntes pénztári tagság esetén is csak egy számla jelölhető meg az adójóváírás helyeként.

A pénztártag javára visszautalt adókedvezmény a tag egyéni számláján kerül teljes összegben jóváírásra, semmilyen levonás nem terheli azt a pénztár részéről.

Munkáltatói hozzájárulás előnyei

2019 évtől a munkáltató által fizetett tagdíj hozzájárulás jövedelemként adózik, mégis ez tűnik a legkedvezőbb, a dolgozókat hosszútávon támogató formának. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagoknak fizetett munkáltatói hozzájárulás része lehet a vállalati humánpolitikának. A munkáltató ösztönözheti vele a dolgozók vállalat iránti lojalitását, és egyúttal segítheti munkavállalói időskori anyagi biztonságának megteremtését.

2022. évtől a munkáltató adó- és közterhe 13%, a dolgozóé 33,50%. A munkáltató a nettó munkáltatói hozzájárulást utalja át a pénztártag egyéni számlájára. Tehát a dolgozót terhelő adót a munkáltató vonja le, a pénztártagnak az adóbevallásnál ezzel nincs teendője.

A 2019.01.01-től hatályos Szja törvény szerint 2019 évtől a pénztártag javára más személy által átutalt, vagy befizetett összeg után is kérhető az adójóváírás, melynek mértéke továbbra is 20% maximum 150.000 Ft. Tehát a munkáltató által megfizetett hozzájárulás után is igénybevehető az adójóváírás.

A pénztártag számára 10 év várakozási idő után lehetőség nyílik 3 évenként a hozam adómentes kifizetésének igénylésére, illetve a tőke kifizetése 10-20 év közötti felhalmozási időszakban sávosan csökkenő adózással igényelhető.

A munkáltató által átvállalt és megfizetett tagdíj hozzájárulás a pénztártag egyéni számláján kerül jóváírásra.

A pénztártag kedvezményezett(ek) jelölhet meg az egyéni számláján.

Kedvezményezett jelölés

Az önkéntes pénztáraknál összegyűjtött pénz örökölhető. A gyorsabb ügyintézés érdekében érdemes kedvezményezettet megjelölni, aki lehet akár a törvényes örökös is. Ezt a Belépési nyilatozat kitöltésével teheti meg a tag a belépéskor. Ha később szeretne kedvezményezett jelölni vagy változtatni szeretne, akkor a Kedvezményezetti/Haláleseti nyilatkozat nyomtatványt kérjük kitölteni.

Ha a tag jelölt meg kedvezményezettet, akkor a halála esetén a megfelelő nyomtatványok kitöltése után (Azonosítási adatlap, Örökös/Kedvezményezett nyilatkozata), valamint a Halotti anyakönyvi kivonat bemutatása után 15 napon belül a pénztár elutalja a kedvezményezett(ek)nek a számlán lévő összeg 85%-át, majd az előlegfizetés negyedévét követő 50 napon belül a maradék összeget.

Ha a tag nem jelölt meg kedvezményezettet, akkor is öröklődik -a tag halála esetén – a számlán lévő összeg. Ebben az esetben a közjegyző által készített jogerős hagyatéki végzés bemutatása után tudjuk az ott megjelölt örökös(ök)nek kifizetni a pénzt az előzőekben leírt dokumentumok, nyilatkozatok megléte után. Sajnos a hagyatéki tárgyalás hónapokig is eltarthat, ezért mindenképpen célszerű kedvezményezettet megjelölni, aki ennek megléte esetén két héten belül megkaphatja az elhunyt pénztártag összegyűlt megtakarításának jelentős részét, s kis késedelemmel a maradékot is.

Ha a kedvezményezett vagy az örökös kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14-18 éves), akkor a pénztárnak meg kell keresnie a Gyámhivatalt. A Gyámhivatal jogerős határozata alapján tudjuk elutalni a kiskorúnak járó összeget az alábbi lehetőségek valamelyike szerint:
– Gyámügyi fenntartásos betétbe utaljuk;
– a törvényes képviselőnek utaljuk;
– egyéb, a Gyámhivatal által kijelölt számlaszámra vagy személynek utaljuk.

Ha a kedvezményezett vagy az örökös korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14-18 éves), akkor nyilatkozatot tehet a pénztárnál az örökölt összeggel kapcsolatban, azonban ebben az esetben a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Ezt a törvényes képviselő megteheti a pénztár nyomtatványain a megfelelő helyen. A pénztár ebben az esetben is először a Gyámhivatalt keresi meg azügyben, hogy ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselője.

Adatváltozás

Ha a pénztártag adataiban (lakcím, személyi igazolvány, lakcímkártya, tagdíjfizetés módja, stb.) változás következik be, azt írásban kell a pénztárnak megküldeni. Erre három lehetősége van a tagnak:
1. Adatváltozás nyomtatvány kitöltésével, melyet a pénztár címére kérünk elküldeni (2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 202.).

2. Az Adatváltozás nyomtatványt kitöltve, beszkennelve emailen keresztül is elfogadjuk. A pénztár e-mail címe: kapcsolat@gyongyhaznyp.hu

3. Ha valaki nem jut hozzá a pénztár nyomtatványához (Adatváltozás), akkor levélben is megírhatja a fentiek szerint a módosult adatokat és a fenti postai címre fel tudja adni.