2022.11.27.
Adatvédelmi tájékoztató2019-08-11T10:31:36+00:00

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 a pénztártagsági jogviszonnyal összefüggő személyes adatok kezeléséről

 Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete – a továbbiakban: General Data Protection Regulation, GDPR–, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban: Infotv. – jelenleg hatályos 20.§ (4) bekezdése alapján a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja tagjait, illetve a Pénztárba belépni szándékozókat, továbbá az egyéb érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkról.

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezések alatt a következők értendők:
pénztártag: az a 16. életévét betöltött természetes személy, akinek a belépési nyilatkozatát a pénztár

elfogadta (záradékolta)

haláleseti kedvezményezett: a pénztártag által megjelölt természetes személy, aki a pénztártag halála esetén a törvényben meghatározott módon az egyéni számlára jogosulttá válik

örökös: haláleseti kedvezmény jelölésének hiányában az a természetes személy, aki a pénztártag halála esetén a törvényben meghatározott módon az egyéni számlára jogosulttá válik

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,

fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező, mely alapján a természetes személy azonosítható.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

tagi értesítő: a pénztártag egyéni számla egyenlegével, forgalmával kapcsolatos információkat tartalmazó dokumentum

hírlevél: az önkéntes nyugdíjpénztár tagjait érintő jogszabályváltozásokkal, a Pénztár által tájékoztatásra érdemes információkkal kapcsolatos időszaki tájékoztatás a Pénztár honlapján erre feliratkozó személyek részére

tájékoztató: a pénztártagra, a pénztártag által igénybe vehető kedvezményekre, valamint a Pénztárra vonatkozó információs anyag

 

II. ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az, hogy a Pénztár tagjai számára az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben (továbbiakban: Öpt.) meghatározottak szerint pénztári szolgáltatásokat, társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő szolgáltatásokat nyújtson.

 1. Az adatkezeléssel érintett személyek köre

A Pénztár által végzett adatkezelés a belépési nyilatkozat benyújtását követően kiterjed a leendő pénztártag, a belépési nyilatkozat záradékolását követően valamennyi pénztártag adataira, továbbá a haláleseti kedvezményezett és szolgáltatási kedvezményezett adataira, haláleseti kedvezményezett hiányában a pénztártag örököseinek adataira (érintettek). A kedvezményezettek és az örökös esetében az adatkezelés Öpt.-ben foglalt, a Pénztárra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR és az Infotv. értelmében a pénztártag (pénztártag által jelölt haláleseti kedvezményezettek és az örökösök esetében az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályi előírás alapján) alapján végezhető. A belépési nyilatkozat benyújtásával a pénztártag köteles közölni a rá vonatkozó, a tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges adatait, továbbá félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozóan megadott további személyes adatok pénztári tevékenység folytatásával összefüggésben történő teljes körű kezeléséhez, a jelen tájékoztató szerint. A hozzájárulás megadása írásban legkésőbb a belépési nyilatkozat kitöltésével egyidejűleg szükséges, feltéve, hogy a tag hozzájáruláson alapuló kezeléssel érintett személyes adatot közöl.

A Pénztár nem tudja tagjai közé felvenni az érintettet, amennyiben nem közli a tagsági jogviszony létesítéséhez és a pénztárra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat. Amennyiben az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles az adatokat megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a pénztár kizárólag az Öpt.-ben előírt gyakorisággal és tartalommal tud részére információt nyújtani.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Pénztár az Öpt. alapján a személyes adatokat a tagsági jogviszony megszűnését – kedvezményezett vagy örökös esetében a kifizetést – követő legalább 5 évig köteles megőrizni.

Az Infotv. 6.§ (5) bekezdése alapján a Pénztárra vonatkozó jogszabály rendelkezése alapján, továbbá jogi kötelezettség teljesítése céljából, valamint harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából az adatkezelés időtartama ennél hosszabb is lehet (pl. számviteli bizonylatok megőrzésének ideje 8 év). Hangfelvételek megőrzési ideje – jogszabály kötelező előírása folytán – panaszügyek esetében 5 év.

 1. Adatkezelők, adatfeldolgozók köre, adattovábbítás

A személyes adatok megismerésére a Pénztár, továbbá az alábbi adatfeldolgozást végző szervezetek, illetve ezek munkavállalói/megbízottjai jogosultak, amelyek feladatellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen. Az adatok megismerésére jogosult személyekkel/szervezetekkel kapcsolatban az Öpt. 40/D. § (1) bekezdése alapján a Pénztár a tevékenységéhez kapcsolódó, illetve a jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg, kiszervezheti. Az Öpt. 40/B. § (1) bekezdésének i) pontja szerint a pénztártitoknak minősülő adatok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a kiszervezett tevékenységet végzővel szemben a tevékenysége végzéséhez szükséges adatok tekintetében. A kiszervezett tevékenységet végző szervezet az Öpt. 40/D.§ alapján közreműködőt vehet igénybe.

A Pénztár a tagi értesítőket és a pénztártagok nagyobb csoportját érintő tájékoztató leveleket kiszervezett tevékenység keretében, a Hibridlevél Kft.( Székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8., Képviseli: Lénárt Balázs) szolgáltatásának igénybe vételével nyomtatja ki, és juttatja el a pénztártagok részére.

 

III. A KEZELT ADATOK KÖRE (ADATOK CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE)

 

A Pénztár kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintettek részére az Alapszabályában, valamint a jogszabályban meghatározott szolgáltatást nyújthassa. Ezen elv figyelembe vételével a Pénztár a következő adatokat kezeli:

 

Adat fajtája, érintettek köre Jogalapja Adatkezelés célja és indoka
Családi és utónév (minden érintett) kötelező Az érintett ügyviteli azonosítására, és kapcsolatfelvételhez, jogszabályban (2017. évi LIII. törvény a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról és megelőzéséről, Pmt.) előírt ügyfél- átvilágításhoz szükséges adat.
Adóazonosító jel (pénztártagnál) kötelező Az egyéni számla vezetéséhez, az éves adóigazolás kiadásához, adóköteles szolgáltatás igénybe vételéhez.
Személyazonosságot igazoló okirat száma, típusa (pénztártag) kötelező Belépéskor és bármely kifizetés esetén a Pmt. szerinti ügyfél átvilágításhoz szükséges adat.
Születési családi és utónév (pénztártag) kötelező Pmt szerinti ügyfél átvilágításához szükséges adat.
Anyja születési neve (pénztártag) kötelező Pmt szerinti ügyfél átvilágításához szükséges adat.
Születési hely (pénztártag) kötelező Pmt szerinti ügyfél átvilágításához szükséges adat.
Születési idő (minden érintett) kötelező Pmt szerinti ügyfél átvilágításához szükséges adat.
Állandó lakcím (pénztártag) kötelező Pmt szerinti ügyfél átvilágításához szükséges adat
Értesítési cím,

amennyiben eltér az állandó lakcímtől (pénztártag)

önkéntes Az érintettel való pénztári ügyviteli kommunikáció alapadata (pl. tagi egyenlegértesítő, adóigazolás eljuttatása, egyéb levelezés)
E-mail cím
– hírlevélre történő feliratkozás esetében a feliratkozó
önkéntes Az e-mail cím a feliratkozó által a www.gyongyhaznyp.hu oldalon található felületen, a hírlevélre történő regisztrációhoz szükséges adat, amely felületen az érintett felhatalmazhatja a Pénztárt, hogy számára a hírlevelet e-mailen keresztül küldje meg.
– pénztártagok Az e-mailcím megadásával a tag hozzájárul, hogy a Pénztár ezen keresztül is tarthatja vele a kapcsolatot, ügyintézés valamint tájékoztatás céljából.
Telefonszám (pénztártag) önkéntes A telefonszám önkéntes megadásával lehetőség nyílik az érintettel való hatékony kapcsolattartásra.
Bankszámlaszám (pénztártag)
–  belépéskor
–  kifizetés igénylésekor
 

önkéntes

A befizetések könyveléséhez, illetve a bankszámlára kért kifizetésekhez szükséges adat.
Panaszügyek kezelése esetén hangfelvétel rögzítése (pénztártag) kötelező A panaszügyek hangrögzítése jogszabályi előírás alapján történik.
Aláírás (pénztártag) kötelező Az érintett nyilatkozatának érvényességéhez szükséges adat.
Tagsági okiratszám (pénztártag) Pénztár által generált adat Az egyéni számlaforgalom lekérdezéséhez, ügyintézéshez szükséges adat.
Nem férfi/nő (pénztártag) Pénztári adatszolgáltatáshoz szükséges adat 30/2017. (XI.23) MNB rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából.

 

A pénztári szolgáltatások nyújtásának feltétele a „kötelező” jelleggel megjelölt adatok közlése, illetve azokat a pénztártag utólagos törlési kérelme esetén is jogszerűen kezelheti a pénztár.

Egyéb, technikai célú adat adatkezelés: A www.gyongyhaznyp.hu oldal megtekintése során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdőidőpontja. Ezen naplófájlban rögzített adatok csak naplózási céllal kerülnek felhasználásra.

Telefonos panaszbejelentés esetén a hangfelvétel rögzítésére vonatkozó adatkezelési szabályok:

Jogszabály kötelező rendelkezése (Öpt. 29/A.) alapján telefonon történő panaszkezelés esetén a pénztár és a pénztártag közötti telefonos kommunikációt a pénztár hangfelvétellel rögzíti, és azt 5 évig   megőrzi,   melyről   a   pénztártagot    a    telefonos    ügyintézés    kezdetekor    tájékoztatja. A panaszkezeléssel összefüggő részletes szabályokat a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza. A Pénztár az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a gépi hanggal is jogosult teljesíteni.

IV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik

Az érintett kérelmezheti, hogy a Pénztár

 • tájékoztassa személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatait helyesbítse, valamint
 • személyes adatait törölje vagy zárolja
 • egyes esetekben korlátozhatja személyes adatainak kezelését. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb

A Pénztár a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Tiltás vagy korlátozás esetén a Pénztár nem tudja garantálni, illetve nem köteles az adott pénztári szolgáltatást nyújtására.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az érintett kérelmére a Pénztár tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Pénztár a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A Pénztár csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén a Pénztár írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Pénztár tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jelen tájékoztatót a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár a honlapján tette közzé (www.gyongyhaznyp.hu). A Pénztár a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A mindenkor aktuális tájékoztató a Pénztár honlapján érhető el.

Hatályos: 2018.06.01.

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-.52392/2012